Partneři

Stanovy

Příloha č. 1

STANOVY SPOLKU

HC České Budějovice, z.s.

PREAMBULE

HC České Budějovice, z.s. se považuje za právního nástupce oddílu ledního hokeje HC Motor České Budějovice, Slavoj České Budějovice a AC Stadion České Budějovice. Hlásí se k tradicím těchto oddílů a je garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

Na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy, konaného dne 25. 3. 1990, se HC České Budějovice, z.s. považuje za jeden z nástupnických subjektů po Československém svazu tělesné výchovy, a to v rozsahu majetkových práv a povinností, jak jsou evidenčně zachyceny v příslušných listinách ke dni registrace.

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Právní postavení

1. Spolek je korporací – právnickou osobou tvořenou samosprávným a dobrovolným svazkem členů založenou k naplňování účelu stanoveného ve stanovách a k naplňování zájmu svých členů dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „NOZ“).

2. Členové spolku neručí za jeho dluhy, neurčí-li tyto stanovy jinak.

3. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Článek 2

Název a sídlo

1. Název spolku zní: HC České Budějovice, z.s. (dále také „spolek“ nebo „HC České Budějovice“ ).

2. Sídlo: F. A. Gerstnera 8, 370 01 České Budějovice.

3. Identifikační číslo: 144 99 061.

Článek 3

Účel, cíle, principy a poslání spolku

1. Hlavním účelem spolku je zajišťování, provozování a rozvoje mládežnického ledního hokeje a ledního hokeje vůbec v Českých Budějovicích. Spolek proto zejména vytváří svým členům odpovídající podmínky pro výkon jejich sportovní činnosti, hájí zájmy svých členů na tomto poli a usiluje o rozvoj ledního hokeje v Českých Budějovicích.

2. Nejdůležitějším posláním spolku je výchova mládeže s důrazem na zásadní principy – fair play, rozvíjení disciplíny a profesionálního přístupu k plnění svých povinností, a to současně s důrazem na vysokou úroveň taktických a technických dovedností hráčů. Spolek pomáhá budovat v mládeži vztah ke sportu obecně, vztah k HC České Budějovice a vztah k městu České Budějovice.

3. Cílem výchovy je podporovat motivaci a ambice členů spolku k hraní ledního hokeje na vysoké výkonnostní úrovni, pomáhat členům vytvářet odpovídající zázemí, sportovní příležitosti a co nejlepší podmínky pro možnost uplatnění členů spolku ve vyšších soutěžích v rámci České republiky, případně i v zahraničí.

4. V neposlední řadě se spolek snaží o rozvoj dětí a mládeže obecně, usiluje o vytvoření prostředí pro budování nových kamarádských vazeb, respektování mravních hodnot, učení se týmové práci a snaží se pomoci dětem – členům – hráčům i jejich rodičům skloubit náročný vztah sport a škola.

5. Organizuje a zajišťuje mládežnická družstva ledního hokeje podle předpisů a pravidel Českého svazu ledního hokeje.

6. V rámci ochrany zájmů svých členů navenek spolupracuje s tělovýchovnými a sportovními organizacemi, jejich zástupci, případně dalšími sportovními subjekty.

ČÁST DRUHÁ

ČINNOSTI SPOLKU

Článek 4

Hlavní činnost spolku

1. Spolek vykonává hlavní činnost k dosažení cílů spolku v souladu se svým účelem a zájmy tak, jak jsou vymezeny v Článku 3 stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nikoli pouze z členských příspěvků dotací, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle Článku 5 stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost včetně správy spolku.

3. Hlavní činnost spolku spočívá zejména v zabezpečování výkonu sportovní činnosti a sportovní výchovy svých členů (tj. vytváření tréninkových, materiálních a organizačních podmínek pro sport a sportovní výchovu hráčů mládežnického hokeje), v zabezpečování zájmů členů a zajišťování přestupů a hostování členů (hráčů) i jejich zastupování v rámci přestupů a hostování dle platných předpisů a pravidel Českého svazu ledního hokeje, ve vytváření mládežnických družstev ledního hokeje podle předpisů a pravidel Českého svazu ledního hokeje, ve spolupráci s tělovýchovnými a sportovními organizacemi a orgány, případně s dalšími subjekty, jakož i v jiných službách úzce souvisejících se sportem a výchovou.

Článek 5

Vedlejší činnost spolku

1. Spolek může vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to především za účelem podpory hlavní činnosti spolku dle Článku 4 stanov a pro naplnění účelu a cílů spolku dle Článku 3 stanov a dále za účelem hospodárného využití majetku spolku.

2. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře a úhradě nákladů spojených s hlavní činností dle Článku 4 stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

3. Vedlejší činnost spolku zahrnuje zejména:

a) správu vlastního majetku,

b) budování, provoz a udržování sportovních zařízení nutných pro výkon své činnosti,

c) pořádání sportovních, společenských a jiných akcí za účelem propagace sportování dětí a mládeže, zdravého životního stylu, hokejového sportu,

d) jinou výdělečnou činnost k podpoře činnosti hlavní.

ČÁST TŘETÍ

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Článek 6

Podmínky členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která souhlasí s účelem, posláním a cíli spolku, jeho stanovami a tento svůj souhlas vyjádří písemnou přihláškou ve smyslu Článku 7 bodu 2. stanov nebo souhlasem s registrací v HC České Budějovice, z.s. podle Článku 7 bodu 1. písm. b) stanov.

2. Členem spolku může být i nezletilá fyzická osoba. Za tuto osobu do dosažení zletilosti vykonávají práva spojená s členstvím – zejména právo hlasovat na valné hromadě – jeden z jejích zákonných zástupců, případně jiná úředně stanovená osoba.

3. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

4. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

5. Členství ve spolku je individuální nebo čestné.

6. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům po splnění následujících podmínek:

a) jde o osobnost činnou v oblasti hokeje, která se mimořádným způsobem zasadila o reprezentaci Budějovického hokeje, případně rozvoj mládežnického klubu HC České Budějovice;

b) návrh na udělení čestného členství musí podpořit svými podpisy nejméně 22 členů spolku.

7. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada. Čestný člen je osvobozen od povinnosti hradit členský příspěvek. Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství.

Článek 7

Vznik členství

1. Členství ve spolku vzniká:

a) rozhodnutím správní rady o přijetí za člena spolku podle bodu 3. tohoto článku stanov nebo rozhodnutím valné hromady podle bodu 4. tohoto článku stanov. Členství vzniká dnem rozhodnutí správní rady, resp. dnem rozhodnutí valné hromady.

b) registrací hráče u HC České Budějovice, z.s. provedenou Českým svazem ledního hokeje, a to dnem této registrace. Členství hráče v HC České Budějovice, z.s. však nevzniká, je-li hráč ve spolku jen na hostování z jiného oddílu.

2. Členství ve spolku podle bodu 1. písm. a) tohoto článku stanov může vzniknout jen na základě písemné přihlášky uchazeče o členství doručené do sídla HC České Budějovice, z.s. Písemná přihláška musí obsahovat jméno a příjmení (obchodní firmu nebo název, jde-li o právnickou osobu) uchazeče, bydliště (sídlo) uchazeče a rodné číslo či datum narození (identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu) uchazeče.

3. O přijetí uchazeče o členství za člena spolku rozhoduje správní rada spolku, která je povinna o přihlášce rozhodnout nejpozději do tří měsíců od jejího doručení do sídla spolku. O svém rozhodnutí je správní rada povinna uchazeče o členství informovat nejpozději do jednoho měsíce od vydání rozhodnutí. Není-li uchazeč o členství o rozhodnutí správní rady informován do čtyř měsíců od podání přihlášky, má se zato, že je přijat za člena spolku.

4. Rozhodne-li správní rada o nepřijetí uchazeče o členství za člena spolku, je uchazeč o členství oprávněn podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí správní rady. K zachování této lhůty postačí, je-li poslední den této lhůty podáno odvolání k poštovní přepravě. Odvolání je třeba podat k valné hromadě spolku prostřednictvím správní rady. O odvolání rozhoduje valná hromada na svém nejbližším zasedání. Správní rada je povinna odvolání uchazeče valné hromadě předložit.

Článek 8

Práva a povinnosti člena spolku

1. Každý člen spolku má právo:

a) podílet se na sportovní, společenské či jiné činnosti spolku,

b) účastnit se valné hromady spolku, ať již osobně či prostřednictvím zástupce,

c) hlasovat na valné hromadě

d) volit členy orgánů spolku,

e) být volen do orgánů, pokud je člen spolku zletilý a plně svéprávný,

f) být pravidelně informován o dění ve spolku,

g) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku. Bude-li podání takové odpovědi vyžadovat zvýšených nákladů přesahujících 200,- Kč, je orgán oprávněn podmínit podání informace členovi úhradou těchto nákladů;

h) žádat o výpis ze seznamu členů dle Článku 10. bodu 3. stanov.

2. Každý člen spolku má zejména povinnost:

a) platit členské příspěvky,

b) chránit a zachovávat dobré jméno HC České Budějovice a dbát o jeho dobrou pověst,

c) dodržovat stanovy spolku a další vnitřní předpisy vydané spolkem,

d) svým jednáním nepoškozovat zájmy a majetek spolku,

e) oznámit spolku změnu adresy svého bydliště nebo sídla.

3. Další konkrétní práva a povinnosti členů je oprávněna vnitřním předpisem stanovit správní rada a valná hromada.

Článek 9

Členský příspěvek

1. Výši a splatnost členského příspěvku určí správní rada.

2. V případě rozhodnutí správní rady o zvýšení členského příspěvku, musí toto rozhodnutí obsahovat odůvodnění. V rámci jednoho účetního období lze rozhodnutím správní rady zvýšit členský příspěvek maximálně o hodnotu nepřevyšující 50 % původní výše členského příspěvku.

3. Výši příspěvku lze stanovit odlišně pro členy HC České Budějovice vykonávající v HC České Budějovice sportovní činnost (hráče) a členy HC České Budějovice, kteří sportovní činnost v HC České Budějovice nevykonávají.

4. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje správní rada.

Článek 10

Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby Právnické osoby

Jméno a příjmení Název

Bydliště Sídlo

Datum narození IČ

Tel. č. Tel. č./

Email Email

Osoba zastupující člena ve spolku

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí sekretář klubu nebo osoba jím pověřená. Za správnost vedení seznamu členů odpovídá sekretář klubu. Sekretář klubu nebo osoba jím pověřená provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Sekretář klubu nebo osoba jím pověřená provede výmaz člena spolku ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

3. Sekretář klubu nebo osoba jím pověřená je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

4. Seznam členů je neveřejný. Nahlédnout do seznamu členů je oprávněn na základě žádosti:

a) každý člen spolku,

b) auditor,

c) zástupce seniorského klubu registrovaného pod číslem 30101, dále na základě uzavřené smlouvy o spolupráci

d) zástupce města České Budějovice.

Článek 11

Zánik členství

1. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:

a) dobrovolným vystoupením člena,

b) vyloučením člena,

c) je-li člen v prodlení s úhradou členského příspěvku po dobu delší než 60 dnů a neuhradí-li členský příspěvek v plné výši ani na základě výzvy spolku k zaplacení v dodatečné nejméně 30 denní lhůtě a člen byl ve výzvě na následek vyloučení upozorněn; na doručování výzvy se použije postup dle Článku 13. bodu 4. stanov;

d) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,

e) zánikem spolku bez právního nástupce,

f) rozhodnutím o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu s ustanovením § 3045 odst. 1 NOZ.

Článek 12

Vystoupení člena

1. Členství ve spolku končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství člena do sídla spolku, z něhož je patrno, že člen vystupuje ze spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jiné datum.

Článek 13

Vyloučení člena

1. Rozhodnout o vyloučení člena spolku dle tohoto článku stanov je možno zejména, pokud člen spolku:

a) svým jednáním závažně porušil účel, cíle, principy či poslání spolku dle Článku 3. stanov, např. poškozováním dobrého jména spolku nebo

b) závažně porušil členské povinnosti dle Článku 8 bodu 2. těchto stanov nebo

c) opakovaně porušuje členské povinnosti dle Článku 8 bodu 2. těchto stanov, porušování mu bylo písemně vytknuto a člen přesto v porušování členských povinností pokračuje nebo nenapravil následky takového porušování,

d) závažně porušil sportovní či morálních zásady sportovce, je-li člen zároveň hráčem, trenérem, asistentem trenéra, či vedoucím družstva

2. O vyloučení člena dle tohoto článku stanov je oprávněna rozhodnout správní rada spolku, a to buď na návrh nejméně 10 členů spolku, nebo i bez návrhu.

3. Rozhodnutí o vyloučení či o tom, že se člen ze spolku nevylučuje, musí být správní radou odůvodněno a musí být doručeno členovi spolku a zároveň oznámeno na internetových stránkách spolku.

4. Rozhodnutí se doručuje doporučeným dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu člena uvedenou v přihlášce, registraci anebo adresu členem oznámenou podle Článku 8. bodu. 2 písm. e) stanov. Nevyzvedne-li si člen písemnost obsahující rozhodnutí o vyloučení ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se člen o jejím uložení nedozvěděl.

5. Proti rozhodnutí správní rady o vyloučení člena ze spolku, je člen, o jehož členství bylo rozhodováno, oprávněn podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání k valné hromadě. Odvolání proti rozhodnutí správní rady o tom, že se člen ze spolku nevylučuje, může ve stejné lhůtě, počítané ode dne oznámení na internetových stránkách spolku, podat i skupina nejméně 15 členů spolku. K zachování této lhůty postačí, je-li poslední den této lhůty podáno odvolání k poštovní přepravě. Odvolání se podává písemně prostřednictvím prezidenta správní rady. O odvolání rozhoduje valná hromada na svém nejbližším zasedání. Rozhodnutí valné hromady o odvolání člena oznamuje členovi správní rada způsobem uvedeným v bodě 4. tohoto článku stanov.

6. Členství ve spolku rozhodnutím o vyloučení podle tohoto článku stanov zaniká ke dni marného uplynutí lhůty k podání odvolání podle bodu 5. tohoto článku stanov, anebo ke dni rozhodnutí valné hromady o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí o vyloučení.

ČÁST ČTVRTÁ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 14

Orgány spolku

1. Organizační strukturu spolku tvoří:

a) valná hromada

b) správní rada

c) sekretář klubu

d) vedoucí SCM (vedoucí Sportovního centra mládeže)

e) vedoucí SpS (vedoucí sportovních tříd)

f) trenérská rada (Poradní orgán správní rady)

2. Orgány spolku dle bodu 1. písm. a), b) a c) tohoto článku stanov provádějí řízení a vedení spolku jako celku.

3. Orgány spolku dle bodu 1. písm. d) a e) tohoto článku stanov organizují sportovní činnost a sportovní řízení spolku.

4. Otázky organizační struktury neupravené ve stanovách jsou řešeny vnitřním předpisem – Organizačním řádem klubu.

5. Jiné orgány, poradní komise trvalé či dočasné neupravené ve stanovách či vnitřním organizačním řádem, mohou vzniknout jmenováním správní radou dle těchto stanov nebo na základě vnitřního organizačního předpisu vydaného v souladu se stanovami.

6. Organizační struktura spolku se zveřejňuje na internetových stránkách spolku.

Oddíl 2

Valná hromada

Článek 15

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valná hromada:

a) rozhoduje o změně stanov, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,

b) volí a odvolává členy správní rady a spolku (s výjimkou kooptace členů správní rady a podle těchto stanov),

c) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,

d) schvaluje rozpočet na následující účetní období,

e) schvaluje nezávislého auditora v souladu se stanovami,

f) schvaluje závěrečnou zprávu a výrok nezávislého auditora,

g) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,

h) rozhoduje o změně názvu a sídla spolku,

i) schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku, kterou je povinna pro zasedání valné hromady připravit správní rada,

j) rozhoduje o odvolání člena spolku či skupiny členů spolku proti rozhodnutí správní rady o vyloučení nebo nevyloučení člena ze spolku dle Článku 13 stanov,

k) rozhoduje o odvolání uchazeče o členství ve spolku proti rozhodnutí správní rady o nepřijetí za člena spolku,

l) projednává výsledky sportovní činnosti spolku,

m) projednává plán na další hokejovou sezónu,

n) rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku a o majetkovém vypořádání, případně o sloučení či splynutí s jiným spolkem (zánik spolku s právním nástupnictvím),

o) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací,

p) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,

q) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,

r) rozhoduje o vytvoření, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

s) rozhoduje o vytvoření svazu či vstupu spolku do svazu zahrnujícího více spolků,

t) rozhoduje o dalších otázkách, které tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

3. Valná hromada si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují a která je svěřena do pravomoci jiného orgánu spolku; to neplatí, jestliže se jedná o činnosti svěřené do působnosti správní rady týkající se zastupování spolku navenek, organizování a řízení sportovní a hospodářské činnosti spolku a o vydávání vnitřních organizačních předpisů spolku.

4. Jestliže si valná hromada vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže valné hromadě, na které si valná hromada rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na valné hromadě přítomni všichni členové spolku a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této valné hromadě.

Článek 16

Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu je povinna svolat správní rada tak, aby se konala alespoň jednou v kalendářním roce (řádná valná hromada). Mimořádnou valnou hromadu je povinna svolat správní rada, požádá-li jí o to alespoň jedna třetina členů spolku, a to ve lhůtě nejméně tří měsíců od doručení takové žádosti. Mimořádnou valnou hromadu je oprávněna správní rada svolat též z vlastní iniciativy.

2. Termín a program valné hromady oznamuje správní rada v pozvánce na valnou hromadu, kterou je správní rada povinna zveřejnit nejméně 15 dnů před konáním valné hromady. Uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se děje oznámením o konání valné hromady, vyvěšeným v sídle spolku, dále zveřejněním na internetových stránkách spolku a oznámením publikovaným v jihočeské mutaci Deníku. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. V případě, že přestane tiskovina s názvem Deník vycházet, zveřejní správní rada oznámení o konání valné hromady v jiném jihočeském deníku, přičemž o informaci o změně tiskoviny zveřejní na internetových stránkách spolku.

3. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání musí obsahovat alespoň:

c) místo, datum a hodinu konání valné hromady,

d) označení, zda jde o řádnou či mimořádnou valnou hromadu spolku,

e) program jednání valné hromady,

f) místo, kde se člen spolku může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.

Článek 17

Usnášeníschopnost a jednání valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li na ní přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. K přijetí usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů spolku. K přijetí usnesení podle Článku 15. bodu 2. písm. p) a písm. q) stanov je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných členů spolku.

2. Účast a hlasování na valné hromadě je právem každého člena spolku. Každý člen má při hlasování na valné hromadě 1 hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.

3. Členové spolku se při jednání a hlasování valné hromady mohou nechat zastoupit jinou fyzickou osobou – zmocněncem. Každý zástupce je oprávněn na členské schůzi zastupovat pouze jednoho člena spolku. Zastoupení se musí vztahovat vždy pouze k jednomu určitému jednání valné hromady a musí být doloženo nejpozději při účasti na tomto jednání valné hromady. Zastoupení musí být doloženo originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem. Plná moc bude vždy přiložena k zápisu z jednání valné hromady.

4. Právo hlasovat na valné hromadě má každý člen nebo jeho zmocněnec. V případě hlasování valné hromady o záležitosti uvedené v článku Článku 15. bodu 2 písm. l) stanov (rozhodování valné hromady o odvolání proti rozhodnutí správní rady o vyloučení ze spolku) je z hlasování vyloučen člen spolku, jehož vyloučení je předmětem hlasování valné hromady.

5. Hlasování je zásadně veřejné, nerozhodne-li valná hromada k návrhu prezidenta správní rady o hlasování tajném. Hlasování se provádí aklamací, tj. zvednutím paže pro či proti návrhu usnesení, anebo zdržením se hlasování. Hlasování o volbě či odvolání členů správní rady je vždy tajné.

6. Jednání valné hromady řídí prezident správní rady, v jeho nepřítomnosti viceprezident. Při řízení valné hromady je postupováno podle programu valné hromady obsaženého v pozvánce.

7. V úvodu jednání valné hromady zvolí valná hromada nejprve zapisovatele a osobu (osoby) pověřenou(é) sčítáním hlasů.

8. Záležitosti neuvedené v pozvánce na valnou hromadu lze projednat, jen pokud se pro změnu programu vysloví k návrhu člena spolku nadpoloviční většina přítomných členů spolku.

9. Z jednání valné hromady se vždy pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá valnou hromadou zvolený zapisovatel, který zápis podepisuje. Obsah zápisu ověřuje a podpisem potvrzuje též prezident správní rady. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

Oddíl 3

Správní rada

Článek 18

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek navenek v souladu s Článkem 19 stanov. Správní rada zabezpečuje veškerou činnost a zabezpečuje působnosti, pokud nejsou podle NOZ nebo podle těchto stanov v působnosti valné hromady HC České Budějovice, je tak i výkonným orgánem spolku.

2. Správní rada zejména:

a) dbá na řádné naplňování účelu, cílů a poslání spolku,

b) dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku,

c) organizuje a řídí sportovní a hospodářské činnosti HC České Budějovice,

d) svolává valnou hromadu,

e) vykonává usnesení valné hromady,

f) zajišťuje řádné vedení účetnictví, organizuje vypracování řádné, mimořádné, případně mezitímní účetní závěrky a jejich ověření auditorem, uveřejnění účetní závěrky na internetových stránkách spolku, vypracování a zveřejnění výroční zprávy,

g) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou účetní závěrku, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,

h) předkládá valné hromadě, která bude schvalovat řádnou účetní závěrku, ověřenou nezávislým auditorem, výroční zprávu. Součástí této výroční zprávy je i zpráva o činnosti spolku a o stavu jeho majetku, kterou uveřejňuje společně s účetní závěrkou, součástí této výroční zprávy je také Zpráva o spolupráci s mezi kluby registrovanými podčíslem 30101 v rozsahu dle Článku 26 bodu 5. stanov.

i) rozhoduje o hospodaření s majetkem HC České Budějovice a o jeho převodech či jiném zcizování majetku,

j) spravuje majetek spolku, zejména zajišťuje využití provozu a údržby, event. výstavby sportovních zařízení,

k) zajišťuje předání dokumentů do sbírky listin spolkového rejstříku vedeného příslušným krajským soudem,

l) spolupracuje s ostatními kluby ledního hokeje, orgány veřejné správy či jinými fyzickými a právnickými osobami,

m) spolupracuje se sportovními svazy a tělovýchovnými orgány, zejména Českým svazem ledního hokeje,

n) jmenuje a odvolává Sekretáře klubu HC České Budějovice,

o) jmenuje a odvolává Vedoucí SpS HC České Budějovice,

p) jmenuje a odvolává Vedoucího SCM HC České Budějovice,

q) v rámci spolupráce a vzájemné sportovní podpory klubu registrovaných pod číslem 30101, vytváří prostředí a podmínky pro sportovní spolupráci a podporu budějovického hokeje, upravené ve smlouvě o spolupráci mezi kluby

r) jmenuje odborné komise jako poradní orgány, případně zřizuje jiné poradní a pomocné orgány s trvalou či časově omezenou činností,

s) vydává vnitřní organizační řády, které určují organizační strukturu a fungování aparátu HC České Budějovice, vydává další vnitřní předpisy HC České Budějovice (např. podpisový řád aj.)

t) stanoví výši a splatnost členských příspěvků, rozhoduje o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

u) rozhoduje o uzavírání, změny či ukončování pracovněprávních, občanskoprávních anebo obchodněprávních a jiných právních vztahů; tuto působnost může správní rada přenést na Sekretáře klubu HC České Budějovice,

v) schvaluje Sportovní program pro nadcházející sezónu,

w) schvaluje používání symboliky HC České Budějovice,

x) rozhoduje o dalších záležitostech na základě pověření valné hromady.

Článek 19

Složení správní rady

1. Správní rada je kolektivním orgánem a má 5 (pět) členů. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

2. Funkční období členů správní rady je čtyřleté. Uplyne-li funkční období člena správní rady předtím, než valná hromada zvolí nové členy správní rady, vykonávají členové správní rady svou funkci do okamžiku zvolení nových členů správní rady. Opětovná volba členů správní rady je možná.

3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je zletilá a plně svéprávná. Členem správní rady může být i osoba, která není členem HC České Budějovice.

4. Správní rada si ze svých členů zvolí prezidenta a viceprezidenta.

5. Člen správní rady nesmí vykonávat pro spolek jinou činnost, za niž by mu od spolku náležela odměna.

6. Výkon funkce člena správní rady je zásadně bezplatný. Valná hromada může stanovit v jednotlivých případech, že určitému členovi správní rady náleží za výkon jeho funkce odměna, přičemž stanoví též výši a splatnost takové odměny.

7. Funkce člena správní rady vzniká zvolením valnou hromadou nebo kooptací podle bodu 9. tohoto článku stanov.

8. Funkce člena správní rady zaniká uplynutím funkčního období (bod 2. věta druhá tohoto článku není dotčena), volbou nového člena správní rady podle bodu 1. tohoto článku stanov, odvoláním valnou hromadou, vzdáním se své funkce členem správní rady anebo smrtí člena správní rady.

9. Zanikne-li v průběhu výkonu funkce členství ve správní radě některému z jejích členů podle předchozího odstavce tohoto článku stanov, je správní rada oprávněna zvolit si na jeho místo nového člena správní rady, jehož funkční období skončí dnem, kdy by skončilo funkční období člena správní rady (dále jen „kooptace“), na jehož místo je nový člen správní rady kooptován; to neplatí, zanikne-li výkon funkce člena správní rady odvoláním valnou hromadou v případě, kdy na místo odvolaného člena správní rady zvolí valná hromada další osobu. Kooptovat lze nejvýše 3 členy správní rady v průběhu jednoho funkčního období. Zanikne-li v průběhu funkčního období správní rady členství více než 3 členům správní rady, je možno kooptovat dalšího člena na doplnění počtu členů správní rady, ale současně je správní rada povinna svolat do dvou měsíců od zániku funkce čtvrtého člena správní rady valnou hromadu, která zvolí novou správní radu.

Článek 20

Způsob jednání správní rady za HC České Budějovice navenek

1. Za správní radu a tedy i za HC České Budějovice jedná navenek jménem HC České Budějovice prezident a v jeho nepřítomnosti viceprezident, přičemž tito jsou oprávněni jednat každý samostatně.

2. V jednotlivých případech může správní rada pověřit kteréhokoli člena správní rady k jednání jménem HC České Budějovice v určité záležitosti.

3. Podepisování za HC České Budějovice se děje tak, že k napsanému názvu HC České Budějovice, z.s. připojí prezident nebo viceprezident nebo pověřený člen správní rady svůj podpis.

Článek 21

Jednání správní rady

1. Správní rada se schází nejméně jedenkrát za dva měsíce. Jednání správní rady svolává prezident nebo viceprezident nebo současně dva členové správní rady. Svolání správní rady může dít i neformálně (telefonicky, e-mailem, poštou apod.) a zpravidla tři pracovní dny před termínem jednání.

2. Správní rada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna nadpoloviční většina všech členů správní rady. K přijetí usnesení správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů správní rady.

3. Jednání správní rady řídí prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident. Není-li jednání přítomen prezident nebo viceprezident, zvolí si správní rada na počátku jednání předsedajícího jednání správní rady.

4. Jednání správní rady je neveřejné. O jednání správní rady se pořizuje zápis, jehož správnost ověřuje prezident, viceprezident nebo předsedající jednání správní rady. Do zápisu z jednání správní rady má právo nahlížet kterýkoli člen HC České Budějovice.

5. Správní rada je povinna na internetových stránkách spolku zveřejňovat zápisy z jednání správní rady.

6. Nečinnost správní rady, valná hromada může odvolat správní radu, pokud nebylo konáno v posledních 4 měsících žádné jednání správní rady.

Oddíl 4

Sekretář klubu

Článek 22

Postavení a působnost

1. Sekretář klubu je individuálním orgánem. Je volen a odvoláván správní radou.

2. Sekretář klubu:

a) řídí a zajišťuje veškerou agendu, provozní a organizační záležitosti klubu,

b) spolupracuje s tělovýchovnými a sportovními organizacemi, jejich zástupci, případně dalšími sportovními subjekty, zejména Českým svazem ledního hokeje,

c) odpovídá za vytváření vhodných podmínek pro výkon sportovní činnosti členů klubu,

d) zabezpečuje odpovídající spolupráci s ostatními kluby ledního hokeje, orgány veřejné správy, fyzickými, právnickými osobami,

e) řídí, organizuje a odpovídá za trenérskou činnost v rámci hráčské přípravky,

f) řídí, organizuje a odpovídá za trenérskou činnost v rámci tréninku Brankařů,

g) jedná za HC v právních vztazích na základě pověření správní rady,

h) pracovní náplň pozice je obsažena v interních předpisech a nařízeních spolku,

i) vykonává jiné úkony, kterými jej pověří správní rada.

Vedoucí SCM

Článek 23

Postavení a působnost

1. Vedoucí SCM je individuálním orgánem. Je volen a odvoláván správní radou.

2. Vedoucí SCM:

a) řídí, organizuje a odpovídá za trenérskou činnost v rámci Sportovního centra mládeže, družstev mladšího dorostu, staršího dorostu a juniorů, zajišťuje veškerou agendu, provozní a organizační záležitosti družstev,

b) řídí a kontroluje činnost hlavních trenérů, podílí se na tréninkovém procesu, plánování a kontrole, odpovídá za kvalitu, průběh a výsledky,

c) zajišťuje koordinaci a spolupráci mezi trenéry v rámci klubu,

d) pracovní náplň pozice je obsažena v interních předpisech a nařízeních klubu,

e) vykonává jiné úkony, kterými jej pověří správní rada.

Vedoucí SpS

Článek 24

Postavení a působnost

1. Vedoucí SpS je individuálním orgánem. Je volen a odvoláván správní radou.

2. Vedoucí SpS:

a) řídí, organizuje a odpovídá za trenérskou činnost v rámci Sportovních tříd, družstev základen A, B, C, D, mladších žáků B, mladších žáků A, starších žáku B, starších žáků A, zajišťuje veškerou agendu, provozní a organizační záležitosti družstev,

b) řídí a kontroluje činnost hlavních trenérů, podílí se na tréninkovém procesu, plánování a kontrole, odpovídá za kvalitu, průběh a výsledky,

c) zajišťuje koordinaci a spolupráci mezi trenéry v rámci klubu,

d) pracovní náplň pozice je obsažena v interních předpisech a nařízeních klubu,

e) vykonává jiné úkony, kterými jej pověří správní rada.

Oddíl 5

Trenérská rada

Článek 25

Postavení, působnost a složení

1. Trenérská rada je kolektivním orgánem a má 7 (sedm) členů. Členové trenérské rady jsou voleni a odvoláváni správní radou. Minimální počet členů trenérské rady je 5 (pět) členů.

2. Členem trenérské rady může být pouze fyzická osoba, která je zletilá a plně svéprávná. Členem trenérské rady může být i osoba, která není členem spolku.

3. Trenérská rada si ze svých členů zvolí předsedu.

4. Trenérská rada odpovídá za sportovní činnost spolku, je nejvyšším poradním orgánem správní rady.

5. Postavení, působnost a složení upravuje jednací řád Trenérské rady.

Oddíl 6

Metodická komise

Článek 26

Postavení, působnost a složení

1. Metodická komise je poradním kolektivním orgánem správní rady spolku a má nejméně 3 členy. Členové metodické komise jsou voleni a odvoláváni správní radou.

2. Metodická komise:

a) odpovídá za jednotnou metodiku spolku,

b) navrhuje sportovní koncepci spolku.

c) spolupracuje s trenéry, trenérskou radou v rámci sportovního řízení spolku

ČÁST PÁTÁ

HOSPODAŘENÍ SPOLKU

Článek 27

Majetek spolku

1. Majetek spolku je tvořen hmotným majetkem, pohledávkami a jinými majetkovými právy.

2. Za závazky spolku tento odpovídá celým svým majetkem.

3. HC České Budějovice je oprávněn účastnit se na založení a na podnikání jiných právnických osob.

4. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dotací, darů či jiných sponzorských příspěvků fyzických a právnických osob, z příspěvků a dotací od sportovních svazů, z reklamy poskytované třetím osobám, z dědictví a odkazů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost z činnosti hlavní i výdělečnou činností vedlejší dle Článku 4 a Článku 5 stanov.

5. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavní činnosti spolku naplňující poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.

6. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

Článek 28

Zásady hospodaření

1. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

2. HC České Budějovice je povinen vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanovenými zákonem. Za řádné vedení účetnictví odpovídá správní rada nebo jí pověřená osoba.

3. Správní rada je povinna při nakládání s majetkem spolku jednat tak, aby se nesnižoval majetek spolku a při výkonu své činnosti je povinna jednat s péčí řádného hospodáře.

4. HC České Budějovice úzce spolupracuje s hokejovým klubem ČEZ Motor České Budějovice (CBH2013 a.s., IČ: 27596338) a každoročně zpracovává Zprávu o spolupráci s ČEZ Motor HC (dále také "Zpráva"). Za řádné zpracování Zprávy odpovídá správní rada nebo jí pověřená osoba. Zpráva obsahuje nejméně:

a) výši vzájemně si poskytnutého finančního plnění za uplynulé účetní období,

b) výčet vzájemně uzavřených kontraktů,

c) zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vzájemné spolupráce pro HC České Budějovice.

5. Hospodaření spolku podléhá nezávislému auditu dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění (dále jen „zákon o auditorech“) dle Článku 29 stanov.

Článek 29

Nezávislý audit

1. Osobu auditora, který provede kontrolu hospodaření spolku, určí valná hromada vždy na následující účetní období. Totožnou osobu auditora lze určit nejvíce na dvě po sobě jdoucí období dle předchozí věty. Auditorem se rozumí fyzická či právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem o auditorech.

2. Auditor provede v rámci přezkoumání hospodaření spolku vždy ověření řádných a mimořádných účetních závěrek spolku (ověření mezitímní účetní závěrky provede pouze, stanoví-li tak valná hromada či právní předpis) včetně Zprávy o spolupráci a vztazích s ČEZ Motor HC dle Článku 28 bodu 4. stanov.

3. Auditor provede v rámci přezkoumání fungování spolku kontrolu smluvních plnění, evidence hráčů, členské základny a dodržování interních norem a nařízení.

ČÁST PÁTÁ

ZÁNIK SPOLKU

Článek 30

Zánik a likvidace spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. V případě zániku spolku sloučením nebo splynutím s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady přechází veškerý majetek a veškerá práva a povinnosti spolku na právního nástupce.

3. V případě dobrovolného rozpuštění spolku provede správní rada majetkové vypořádání, a to podle zásad stanovených občanským zákoníkem pro likvidaci spolku. Stanoví se pro tyto účely, že případný likvidační zůstatek se rovným dílem rozdělí mezi členy HC České Budějovice, jejichž členství bude trvat ke dni rozhodnutí valné hromady o dobrovolném rozpuštění spolku.

4. Pro zrušení spolku s likvidací platí ustanovení § 269 až § 273 NOZ, přičemž opět platí, že případný likvidační zůstatek se rovným dílem rozdělí mezi členy HC České Budějovice, jejichž členství bude trvat ke dni rozhodnutí valné hromady o dobrovolném rozpuštění spolku.

5. Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

ČÁST ŠESTÁ

ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Zrušovací ustanovení

1. Účinností těchto stanov se zrušují stanovy účinné ke dni 3.12.2007 a registrované Ministerstvem vnitra dne 18.1.2008.

2. Práva a povinnosti HC České Budějovice nabyté podle dosavadního znění stanov zůstávají těmito stanovami nedotčeny.

3. Pokud není v těchto stanovách určeno jinak, řídí se těmito stanovami i vnitřní poměry HC České Budějovice vzniklé před účinností těchto stanov.

Článek 32

Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení těchto stanov se nedotkne platnosti či vynutitelnosti ustanovení ostatních a neplatné či nevynutitelné ustanovení bude nahrazeno platným a vynutitelným, které bude svým obsahem a účelem nejbližší nahrazenému ustanovení, to vše za předpokladu, že z povahy takového neplatného ustanovení nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu stanov.

2. Stanovy nabývají platnosti i účinnosti jejich schválením valnou hromadou. Změna stanov nabývá platnosti dnem přijetí změny stanov valnou hromadou, změny stanov nabývají účinnosti dnem jejich zápisu do spolkového rejstříku.

Stanovy byly schváleny náhradní valnou hromadou HC České Budějovice, z.s. dne 2.3.2015.

……………………………………………..

Mgr. Milan Janoušek

Prezident správní rady

HC České Budějovice z.s.